Projekti 2021

Analiza sistema zaščite v otočnem obratovanju na območju Idrije

Naročnik: Kolektor Sisteh, d.o.o.

V okviru obsežnejšega projekta NEDO II obravnavamo otočno obratovanje dela omrežja v Idriji. Po izvedenih izračunih KS in ZS tokov smo analizirali delovanje obstoječe zaščitne sheme v omrežnem in otočnem obratovanju ter podali potrebne spremembe parametrov za zagotavljanje selektivnosti. Definirali smo parametre zaščite ločilnega mesta baterijskega hranilnika na 20 kV omrežju. Ključna ugotovitev analize zaščite v otočnem obratovanju omrežja je, da se ob nespremenjenih parametrih zaščite stanje napram omrežnem obratovanju ne poslabša.

2023-12023-2


Vpliv vgradnje SSSC v RTP Podlog na stabilnost delovanja prenosnega EES Slovenije

Naročnik: ELES, d.o.o.

V zadnjih letih je zaznati naraščanje trenda obremenitev daljnovodov na meji z Avstrijo, predvsem to velja za DV 220 kV Podlog-Obersielach, na katerem prihaja v času visokih pretokov iz severa proti jugu do preobremenitev. Projekcije za prihodnost kažejo, da bodo le te še naraščale. Študija vsebuje analizo dinamičnega odziva statičnega sinhronskega serijskega kompenzatorja (angl. static synchronous series compensator – SSSC) ob motnjah in drugih dogodkih v prenosnem omrežju. Temelji na numerični simulaciji slovenskega elektroenergetskega sistema (EES), vključenega v ENTSO-E omrežje celinske Evrope. Analiza delovanja naprave SSSC kaže stabilno delovanje brez neželenih medsebojnih vplivov. S predlagano regulacijsko strategijo lahko SSSC uspešno omejuje tok na DV 220 kV Podlog – Obersielach.

2021-12021-2