Electric substation

Projekti 2007

Izdelava modela celotnega iranskega prenosnega omrežja v programu SINCAL in procedur za kontrolo vhodnih podatkov

Naročnik: Siemens , NemčijaImage6
 

V sklopu Siemensovega projekta analize iranskega elektroenergetskega sistema smo izdelali obsežen model omrežja za izračun pretokov moči. Pri takih projektih je poseben izziv kontrola vhodnih podatkov, ki jih zaradi velike količine ročno ne moremo kontrolirati, zato smo izdelali programski vmesnik, ki podatke preverja glede na nabor možnih minimalnih in maksimalnih vrednosti ter jih po potrebi popravi ali dopolni. Zaradi nepreglednosti omrežja smo izdelali še poenostavljene sheme omrežja v programskem okolju VISIO ter avtomatizirali prenos podatkov iz SINCAL-a v VISIO.

Image5                 2007-2


Stacionarne in dinamične razmere ob ČHE Avče v elektroenergetsko omrežje Slovenije

Naročnik: ELEK, d.o.o. 2007-6

ČHE Avče je prva črpalna elektrarna v Sloveniji in ena prvih v svetu, ki ima vgrajen dvojno napajani agregat. Te vrste stroji še nimajo primerno izdelanih modelov v programih za analizo dinamičnih pojavov v omrežju, zato je bil prvi del projekta modeliranje dvojno napajanega stroja. Sledila je analiza stacionarnih ter dinamičnih razmer v omrežju. Posebnost ČHE Avče je, da je priključena na 110 kV omrežje, ki je relativno šibko povezano z ostalim omrežjem Slovenije, kar dodatno omejuje pogoje obratovanja ČHE Avče, še posebej po zapletu z obnovo daljnovoda skozi Renče.

 2007-5   2007-7


Dinamične analize v elektroenergetskem sistemu Slovenije ob vključitvi ČHE Kozjak

2007-Naročnik: ELES, d.d.

V slovenskem EES je predvidena gradnja druge črpalne elektrarne, to je ČHE Kozjak. Ker so črpalne elektrarne praviloma relativno velike enote, je poznavanje njihovega vpliva na dinamiko EES še toliko bolj pomembno. V prvi fazi projekta smo izdelali model dvojno napajanega stroja (DFIG), kakršen naj bi bil vgrajen v ČHE Kozjak. V nadaljevanju se je ta model vključil v model EES Slovenije, kar je omogočilo primerno analizo dinamičnih pojavov.

   Image7 Image8

 

 

 

 


2007-10Analiza stacionarnih stanj lastne rabe TE Šoštanj kot osnova za parametriranje zaščitnih sistemov

Naročnik: ELEK svetovanje d.o.o.

 

Lastno porabo objekta, kot je TE Šoštanj lahko štejemo med porabnike s posebnimi zahtevami glede na zanesljivost dobave električne energije. Posledice izpadov določenih porabnikov so lahko povezane z velikimi stroški. Zato je v prvi fazi smiselno izvesti analizo stacionarnih razmer in preveriti oz. v primeru potrebe, drugače parametrirati sistem nadtokovne zaščite, da bo le-ta deloval selektivno v vseh obratovalnih stanjih.

2007-11Rezultati prvega dela analize predstavljajo osnovo, ki glede na veljavne standardne omogoča dimenzioniranje elementov EEO in parametriranje nadtokovne zaščite. Gre za izračun pretokov moči in kratkostično analizo omrežja.

V drugem delu analiziramo obstoječe nastavitve nadtokovne zaščite in predlagamo morebitne spremembe nastavitev, da zagotovimo koordinacijo med posameznimi zaščitnimi napravami.

Večino rezultatov podajamo v grafični obliki, saj na ta način zagotavljamo dobro preglednost razmer in hitro odkrivanje napak.


2007-13Obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema ob naravnih in drugih nesrečah

Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS
 

Ena od mnogih nalog ministrstva za obrambo je predvideti in se ustrezno pripraviti na vsakršne posege v varnost državljanov. Cilj projekta je bil izvesti analizo varnosti obratovanja slovenskega EES Slovenije, določiti stopnjo občutljivosti na naravne in druge nesreče, določiti kritične točke infrastrukture, ki lahko privedejo bodisi do popolnega razpada omrežja bodisi do oblikovanja elektroenergetskih otokov. Podan je bil seznam potencialnih območij, ki bi z večjo verjetnostjo lahko ostali v izoliranem otoku. Ker je prehod v otočno obratovanje problematičen s stališča frekvenčne stabilnosti, je izvedena podrobna analiza trenutne parametrizacije zaščite podfrekvenčnega razbremenjevanja.

 


Analiza stacionarnih razmer po rekonstrukciji napajalnega elektroenergetskega sistema tovarne Krka, Novo mesto

Naročnik: ELEK svetovanje d.o.o.

2007-12


 

Kratkostična analiza omrežja in študija selektivnosti zaščite

Naročnik: ELEK svetovanje d.o.o.